Informacje o otrzymanym dofinansowaniu.

Inkubacja w zakresie standaryzacji jakości w przedsiębiorstwie

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności prowadzące do zwiększenia poziomu sprzedaży wyrobów/usług i poprawy jakości w firmie ZW Tarczewski, poprzez standaryzację jakości procesów i procedur i zapewnienie jej poprzez zakup niezbędnych środków trwałych z wykorzystaniem rekomendacji i wytycznych ze specjalistycznego doradztwa świadczonego przez instytucje otoczenia biznesu. Projekt zakłada profesjonalizację oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz wnioskodawcy.
Przedmiotem projektu jest poprawa standardów, wdrożenie najlepszych, dedykowanych rozwiązań standaryzacji jakości a tym samym stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zakup usługi doradczej świadczonej przez IOB. Poniesione na ten cel nakłady finansowe wpłyną na poprawę funkcjonowania wnioskodawcy co wykazuje pełną zgodność z celem działania II.1 Otoczenie biznesu jakim jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP.

WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU W ZŁ: 277 057,50
KWOTA DOFINANSOWANIA W ZŁ: 135 623,03

Integracja działań rozwojowych w przedsiębiorstwie w zakresie planowania produkcji i usług okołoprodukcyjnych


Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności prowadzące do zwiększenia poziomu sprzedaży wyrobów/usług i poprawy różnorodności atrakcyjnej dla konsumentów oferty produktowej w firmie ZW Tarczewski, Projekt zakłada profesjonalizację oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz wnioskodawcy w formie doradztwa w zakresie planowania produkcji i usług okołoprodukcyjnych, którego rekomendacje mają posłużyć do dywersyfikacji produkcji m.in. poprzez ocenę możliwości technicznych wprowadzenia nowych produktów do działalności wnioskodawcy z wykorzystaniem rekomendowanych środków trwałych stanowiących konieczne uzupełnienie parku technologicznego w firmie.
Przedmiotem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie najlepszych, dedykowanych rozwiązań z zakresie procesu produkcji w ZW Tarczewski, a tym samym stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zakup usługi doradczej świadczonej przez IOB.


WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU W ZŁ 645 250,00
KWOTA DOFINANSOWNIA W ZŁ 388 505,03